در جهان هولوگرافیک حتی فضا و زمان هم دیگر مفاهیم بنیادی نیستند . از آنجا که مفاهیمی مثل مکان در جهانی که هیچ چیز واقعاً از چیز دیگر جدا نیست فرو می ریزد ...
مشاهده بیشتر مرداد ۹, ۱۳۹۲