نخ های امنیتی

نخ های امنیتی درون کاغذ به عنوان یک ویژگی امنیتی در اسکناس ها ، چک ها، ویزا ها و … قرار می گیرند. این نوع نخ ها را از نظر

اشتراک گذاری