کاربرد های روزانه هولوگرام ها

کاربرد های روزانه هولوگرام ها

کاربرد های روزانه هولوگرام ها حقایق استدلال واقعی به گونه ای تنظیم میشوند که راه جهان بینی مان را تغییر میدهند.کاتال اوکونل در این خصوص توضیح میدهد. به دنیای حقایق استدلالی خوش آمدید,تکنولوژی که دید ما را نسبت به جهان با ترکیب آن با تصاویر کامپیوتری افزایش میدهد....