تمبر امنیتی

تمبر امنیتی

تمبرها قطعه کاغذ کوچک و بهاداری هستند که در شکل های متفاوت چاپ و تولید می شوند که می توانند در اسناد بهادار و امنیتی طبقه بندی شوند. تمبر و الصاق آن روی هر محموله یا نامه، به معنای پیش پرداخت مبلغی برای ارائه خدمات از جمله پست می باشد و برای کاربردها و مناسبت های ویژه...