کدگذاری هولوگرام

شماره گذاری‌ هولوگرام‌ ها شماره گذاری‌ هولوگرام‌ها را می‌توان با استفاده از روش‌های متفاوت مانند “Inkjet” UV ” لیزری “حرارتی” کدگذاری کرد که این اعداد به صورت دایمی روی سطح هولوگرام باقی می‌ماند.

اشتراک گذاری