شماره‌گذاری هولوگرام

انواع شماره‌ گذاری هولوگرام شماره‌گذاری بصورت شفاف: یک قسمت از هولوگرام اعداد موردنظر تا ۹ رقم بصورت شفاف و بدون رنگ ایجاد می‌شود و هر هولوگرام رقم خاص خود را

اشتراک گذاری