هولوگرافیعلم ثبت تصویر هولوگرام است که در لغت به معنای تمام نگاری است، در اینجا به وجه تسمیه این علم می پردازیم. هولوگرام معمولا بر روی یک صفحه ی حساس به

اشتراک گذاری