طراحی امنیتی سی-ترو (See-Through)

تصاویر see-through (سی-ترو)  بیشتر در اوراق امنیتی بهادار و اسکناس ها دیده می شود. در این تکنیک، بخشی از طرح روی کار  و بخشی دیگر پشت کار چاپ می شود.

اشتراک گذاری