رنگ عنصر مهم طراحی است و شخصیت یک سازمان با این مدیا ارائه می شود. در اسناد امنیتی، رنگ را می توان به عنوان یک المان کاربردی برای ایجاد امنیت

اشتراک گذاری