واترمارک چیست؟

 معمولا در اکثر اسکناس ها و چک پول ها از واترمارک به عنوان یک ویژگی امنیتی آشکار استفاده می شود. واتر مارک به دو روش تولید می شود که هرکدام جلوه ای مخصوص به خود را روی کاغذ به جای می گذارد. تولید واترمارک روی کاغذ های کیفیت بالا امکان پذبر است. طرحی که روی آن نقش می...