تمبر امنیتی

تمبرها قطعه کاغذ کوچک و بهاداری هستند که در شکل های متفاوت چاپ و تولید می شوند که می توانند در اسناد بهادار و امنیتی طبقه بندی شوند. تمبر و

اشتراک گذاری