کاربردهای هولوگرام

کاربرد های هولوگرام با توجه به خواص بی شمار هولوگرافی می توان ازآن در شاخه های مختلف صنعت و مهندسی سود برد . هولوگرام ساخت برخی از قطعات اپتیکی مثل

اشتراک گذاری