کاغذ های امنیتی

کاغذ های امنیتی

یکی از راهکار های ایجاد امنیت برای اسناد استفاده از کاغذ های امنیتی است که انواع مختلفی دارد و هر کدام به نحوی تحریف و دستکاری آن سند را آشکار می سازند و یا بازتولید آن را بسیار سخت  و ناممکن می سازند. انواع این ویژگی ها و قابلیت ها به شرح زیر می باشد:  استفاده از...