هولوگرام میکرونی

این نوع هولوگرام های میکرونی، ویژگی فوق امنیتی و پنهان روی سند ایجاد می کنند. این ذرات هولوگرافیک می توانند تا کوچکی 100 میکرون نیز باشند و توسط تکنولوژی E-Beam

اشتراک گذاری