برچسب های مقاوم

برچسب های مقاوم

برچسب های مقاوم در برابر زایلن بخش سیتوژنتیک بنیاد بزرگ NHS بر روی برچسب هایی کار می کند  که می‌تواند شرایط مختلف پردازش را تحمل کند. این ازمایشگاه به مجموعه ای از برچسب ها نیاز داشت که بتواند مقاومت زیادی به هنگام ذخیره سازی در فریزر و دمای سرد داشته باشد. همچنین این...