معرفی هولوگرام

معرفی هولوگرام

هولوگرام چیست؟ هولوگرام تصویری است که در یک شیء دو یا سه بعدی از الگوهای تداخل ثبت شده و زمانی تشکیل میشود که نقطه ی منشأ نور (پرتو تداخل گر) از یک طول موج ثابت با نوری حاصل از طول موج مشابه که از شیء دیگر (پرتوافکن) ساطع میشود ، برخورد میکند وقتی هولوگرام تنها توسط...