علم هولوگرافيك در پزشكي

پيشرفت هاي اخير در تكنيك هاي ثبت هولوگرام و دسترس بودن ابزار هاي آن و بهبود imaging (نگاشت-تصويربرداري) در رشته هاي بافت شناسي، چشم پزشكي، دندان پزشكي، اورولوژي، اتولوژي (گوش

اشتراک گذاری