چاپ اطلاعات متغیر روی هولوگرام از روش های ایجاد امنیت در بخش تکمیلی تولید هولوگرام است که به روش های مختلف قابل تولید هستند. اطلاعات چاپ شونده روی هولوگرام ها

اشتراک گذاری