امنیت کارت های مالی و اعتباری

این کارت ها شامل کارت های هدیه، بانکی و … هستند که دارای ارزش مادی و مالی هستند و پیوسته در حال استفاده هستند. بنابراین از جنس کارت مقاومی برای

اشتراک گذاری