طراحی امنیتی سی-ترو (See-Through)

تصاویر see-through (سی-ترو)  بیشتر در اوراق امنیتی بهادار و اسکناس ها دیده می شود. در این تکنیک، بخشی از طرح روی کار  و بخشی دیگر پشت کار چاپ می شود.

اشتراک گذاری
ویژگی های امنیتی پنهان

پس از بررسی ویژگی های امنیتی آشکار به ویژگی های امنیتی پنهان یا Covert Security Features می پردازیم. سطح اول ویژگی های پنهان، در رابطه با ارزیابی اسناد و مدارک

اشتراک گذاری
ویژگی امنیتی آشکار

ویژگی های امنیتی آشکار یا Overt Security Features ، اولین و ابتدایی ترین سطح امنیتی هر سند می باشد که کاملا برای عموم مردم قابل درک است . این ویژگی از طریق

اشتراک گذاری