الگوي امنيتي گيلوش – Guilloche Pattern

الگوهاي گيلوش، الگوهاي دكوراتيو و تزئيني هستند كه شامل تكرار بافت خيلي دقيق و عالي خطوط است كه عموما دايره وار و بيضي شكل هستند. اين الگو ها داراي ساختار

اشتراک گذاری