روادید امنیتی

روادید امنیتی

روادید امنیتی روادید معادل فارسی ویزا می باشد و از اسناد مسافرتی مهم محسوب می شود. سند روادید روی صفحات گذرنامه الصاق می شود و بیانگر دستور اجازه ورود به یک کشور خارجی می باشد. و در واقع حافظ امنیت و سلامت یک حکومت و کشور است بنابراین باید دارای سطح امنیتی مناسبی...