کالای طرح شبنم

کالای طرح شبنم معاون حقوقی و اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران از محکومیت واحدهای متخلف در شهر تهران خبرداد. بزرگ مهر صادقی با اشاره به گشت های مستمر

اشتراک گذاری